top of page

Algemene voorwaarden


1. Algemeen

1.1. Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst (verder te noemen Overeenkomst) tekent, wordt u lid (hierna; het “Lid”) van Tom’s Kickboksen.

2. Voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Tom’s Kickboksen en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen Tom’s Kickboksen en het Lid.

2.2. Tom’s Kickboksen is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. Tom’s Kickboksen zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Tom’s Kickboksen te zijn ontvangen.

3. Lidmaatschap

3.1. Het Lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘Ingangsdatum overeenkomst’. Het lidmaatschap wordt iedere maand automatisch verlengd met 1 kalendermaand indien er geen opzegging wordt vernomen.

3.2. Het Lid, niet zijnde een rechtspersoon, heeft bij inschrijving het recht om binnen 14 dagen na de dag van deze inschrijving aan Tom’s Kickboksen mee te delen dat hij afziet van het lidmaatschap, dit zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden mits er geen gebruik is gemaakt van het abonnement. (Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving en/of indien er sprake is van een bedrijfslidmaatschap (hierna; “Bedrijfslidmaatschap”)). Indien de 14de dag in het weekend valt of op een nationale feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerst daaropvolgende werkdag.

3.3. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk, het lid is verplicht om de juiste persoonsgegevens te verstrekken. Bij het niet ontvangen van nieuwsbrieven en of andere belangrijke informatie van Tom's Kickboksen kan Tom's Kickboksen niet aansprakelijk gesteld worden. Tom's Kickboksen is niet verplicht om de gegeven persoonsgegevens te controleren op juistheid. 

3.4. Tom’s Kickboksen behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.

4. Lidmaatschapsgelden

4.1. Het lidmaatschapsgeld dient door het Lid via SEPA automatische periodieke incasso of contant vooruit voor de gehele contract periode bij vooruitbetaling te worden voldaan, op basis van 4 weken.

4.2. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de Overeenkomst en het Lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Tom’s kickboksen, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

4.3. Tom’s kickboksen behoudt zich het recht voor om achterstallen te innen via SEPA automatische incasso.

4.5. Bij niet tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het Lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het Lid aan Tom’s kickboksen te worden voldaan. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Tom’s kickboksen tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.

4.6. Indien Tom’s Kickboksen over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het Lid, is het Lid voorts de administratiekosten (€7,50) en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso wet- en regelgeving, dan wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van €40,-. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan Tom’s Kickboksen het Lid 1% rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente indien die hoger is. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Tom’s Kickboksen tot het moment dat zijn vervallen schuld in overeenstemming met de afspraken met het incassobureau is c.q. zal worden voldaan.

4.7. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Tom’s Kickboksen is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

4.8. Tom’s Kickboksen is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%. Indien deze prijsverhoging wordt doorgevoerd gedurende de eerste 3 maanden vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘startdatum van het lidmaatschap’, dan heeft het Lid het recht om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 

5. Privacy

5.1. Tom’s Kickboksen verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

5.2. Tom’s Kickboksen verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap.

 

6. Beëindiging of ontbinding lidmaatschap

6.1. Voor het Lid dat zijn lidmaatschap wil beëindigen geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand. De opzegtermijn gaat in vanaf de 1e van de volgend maand. Stel: u wilt uw lidmaatschap per 1 april beëindigen, dan moet u uiterlijk voor 1 maart opzeggen.

6.2. De opzegging kan worden gedaan op dezelfde wijze als de Overeenkomst is afgesloten, via de website www.tomskickboksen.com > pagina opzeggen. Er wordt een automatische bevestiging verzonden. Zonder invullen van het opzegformulier wordt de opzegging niet behandeld. 

6.4. Het, door het Lid, tussentijds beëindigen van de Overeenkomst is uitsluitend kosteloos mogelijk op medische gronden waarbij een medische verklaring of ander - ten genoegen van Tom’s Kickboksen - deugdelijk bewijs vereist is, bij het verhuizen buiten een straal van vijftien kilometer van de club van Tom’s Kickboksen of een met  gelieerde onderneming, waarbij een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist is, krijgt het lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 28 dagen.

6.5. Tom’s Kickboksen mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden met mededeling:

a. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;

b. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;

c. Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

7. Opschorting (tijdelijk stopzetten)

7.1. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van Tom’s Kickboksen het lidmaatschap tijdelijk stopzetten.

8. Openingstijden              

8.1. Tom’s Kickboksen is bevoegd om geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

8.2. Tom’s Kickboksen is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een club tijdelijk of blijvend te wijzigen.

8.3. Tom’s Kickboksen is bevoegd de in de Overeenkomst vermelde club voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Indien de in de Overeenkomst vermelde club om welke reden dan ook geen sportfaciliteiten kan verschaffen, gaat het Lid ermee akkoord dat hij/zij bij een van de andere gelieerde onderneming, kan sporten en gaan, indien deze verhindering langer dan 14 dagen duurt, krijgt het lid %50 korting op zijn/haar abonnement voor het maand dat de club gesloten of verhinderd is.

 

9. Klachten en Informatieverplichting

9.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan de in de Overeenkomst vermelde club te worden doorgegeven.

9.2. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Tom’s Kickboksen kosten dient te maken om de nieuwe (persoon)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het Lid.

9.3. In geval van klachten met betrekking tot Tom’s Kickboksen dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de trainer en in tweede instantie tot Tom’s Kickboksen, zoals beschreven op de website (www.tomskickboksen.com).

 

10. Personal Training

10.1. Tom’s Kickboksen, dan wel derden, biedt in onze vestiging zogenaamde personal training aan. Personal training is niet bij het lidmaatschap inbegrepen.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1. Ieder Lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch Tom’s Kickboksen, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club.

 

12. Huisreglement

12.1. Het Lid is bekend met de door Tom’s Kickboksen gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de club en kunnen indien gewenst worden opgevraagd bij Tom Salman. Het Lid is verplicht deze huisregels na te leven.

12.2. De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

 

13. Slotbepalingen

13.1. Op alle door Tom’s Kickboksen gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

13.2. Overeenkomsten tussen het Lid en Tom’s Kickboksen kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.

13.3. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.

bottom of page